سایتهای پیشنهادی
خانه / خدمات برون سپاری

خدمات برون سپاری

برون سپاری وظایف نماینده مدیریت سیستم کیفیت

نماینده مدیریت کیست ؟ مدیریت ارشد سازمان بمنظور حصول اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریتی و دریافت گزارشات مورد نیاز از فرآیند ها ، یکی از مدیران خود را بعنوان نماینده مدیریت ایزو در سیستم های مدیریتی مشخص می نماید . مدیریت ارشد در ابتدای استقرار سیستم های مدیریتی در سازمان …

بیشتر بخوانید »

برون سپاری نظام ارزیابی تامین کنندگان

ارزیابی تامین کنندگان ارزیابی تامین کنندگان ( Supplier ) یعنی ایجاد سیستمی است که نحوه انجام و مسئولیتهای محوله را برای ارزیابی تامین کنندگان ( supplying ) مشخص سازد. در تمامی استانداردهای مدیریتی، به ارزیابی تامین کننده و نظارت بر فعالیت های برون‌سپاری شده توجه شده است به‌منظور مشخص نمودن …

بیشتر بخوانید »

برون سپاری وظایف مدیر تعالی

مدیر تعالی سازمان کیست ؟ سازمان هایی که می خواهند در مسیر تعالی سازمانی ، سفر تعالی سازمانی را آغاز نمایند یکی از مدیران خود را جدا از سایر مسئولیت ها بعنوان مدیرتعالی سازمانی تعیین می نمایند . مدیر تعالی سازمان ، مسئولیت اصلی نظارت بر فرآیند خودارزیابی و تدوین …

بیشتر بخوانید »

برون سپاری دپارتمان آموزش سازمان

مدیر آموزش کیست؟ مدیر آموزش به طراحی ، هدایت و هماهنگ کردن برنامه های آموزشی جهت افزایش دانش و مهارت کارکنان می پردازد. او تلاش می کند برنامه های آموزشی متناسب با اهداف شرکت باشد. همچنین بر کار کارکنان بخش آموزش و روند اجرای برنامه های آموزشی نظارت دارد. در …

بیشتر بخوانید »